اینترنت هوشمند

برای استفاده از اینترنت هوشمند کافیست شماره 9092571010 را وارد کرده تا به اینترنت متصل شود

قیمت هر ساعت استفاده از اینترنت هوشمند 300 تومان می باشد که هر 2 ماه یکبار بر روی قبض تلفن ثابت اضافه شده و با قبض قابل پرداخت می باشد